Algemene voorwaarden

Definities

 1. Pawsitive Dogs, gevestigd te Meldert, Lummen , BTWnr BE0698726929, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. 
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de opdrachtgever dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de dienstverlener en de opdrachtgever digitaal schriftelijk een afspraak maken over aangeboden diensten van Pawsitive Dogs. 
 2. Opname in het agendasysteem van de dienstverlener geldt als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst. 
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de dienstverlener en de opdrachtgever met betrekking tot de te verstrekken diensten en producten, nadat die door de opdrachtnemer zijn aanvaard. 
 4. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
 5. Pawsitive Dogs gaat een dienstenverbintenis aan met de opdracht­gever, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen Pawsitive Dogs alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien dit afhangt van vele verschillende factoren.

 

Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De tarieven zijn exclusief kilometervergoeding, tenzij expliciet anders overgenomen of vermeld.
 3. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 5. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Vergoedingen en betaling

 1. Pawsitive Dogs heeft recht op een vergoeding voor haar diensten, welke bij de overeenkomst van de opdracht is vastgesteld. 
 2. Het tot stand komen van de overeenkomst, leidt altijd onverkort tot een verplichting van betaling. 
 3. Annuleren van een afspraak gebeurt elektronisch. Indien de annulering gebeurt:
  1. meer dan 48 uur voor aanvang van de afspraak kan u kosteloos annuleren of krijgt u uw geld teruggestort op uw rekening.
  2. meer dan 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt 50% van het verschuldigde bedrag aangerekend of krijgt u 50% van uw geld teruggestort op uw rekening
  3. minder dan 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht 
 4. Betalingen gebeuren cash, via mobiele betaalapp, of via overschrijving.
 5. Indien men opteert om via overschrijving te betalen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na het versturen van de factuur tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur of 48 uur voor het plaatsvinden van de afspraak en dient er een bewijs van betaling te worden overgemaakt.
  Facturen zijn contant betaalbaar.

 

Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.  
 2. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
 4. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdracht­gever. 

 

Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.  
 2. Wanneer de opdrachtgever de opdracht intrekt, is deze verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. De dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.  
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. 

 

Garanties en aansprakelijkheid

 1. Pawsitive Dogs biedt geen resultaatgarantie wel een middel garantie. Wij gebruiken geen intimiderende of straf gerichte technieken bij het adviseren of trainen van dieren. 
 2. De dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (gedragstherapie/voedingsadvies). De opdrachtgever blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. De dienstverlener belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en diervriendelijke technieken en theorieën en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat de dienstverlener niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel. 
 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de dienstverlener. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. Een inschatting/prognose over de mogelijkheid tot verbetering van het gedrag van de hond wordt gegeven naar beste inzicht en vermogen van de dienstverlener. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de dienstverlener gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan. 
 5. De dienstverlener is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de opdrachtgever en behoudt zich het recht voor een opdrachtgever te weigeren indien deze niet mee wil of kan werken aan een opgesteld trainingsplan.
 6. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de coaching. Alle diensten, het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 
 7. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
 8. Pawsitive Dogs behoudt zich het recht de behandeling van uw hond te weigeren en dit zonder opgave van motivatie of reden.
 9. Voor elke behandeling of afspraak bij Pawsitive Dogs, raden we aan eerst uw dierenarts te consulteren om eventuele blessures of ziektes vast te stellen. Deze informatie hebben we nodig voor een correcte behandeling.

Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Gemaakte afspraken tussen de dienstverlener en opdrachtgever kunnen tot 48 uur van te voren door de klant worden gewijzigd. Later wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
 3. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de dienstverlener, heeft de dienstverlener desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door diens gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 4. De dienstverlener mag van diens bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De dienstverlener houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 5. Indien de dienstverlener tijdens het uitvoeren van de diensten beslist dat het nodig is om de klant voor verdere of uitgebreidere behandeling door te verwijzen naar een specialist zal zij de klant hier uitgebreid over informeren en de beslissing duidelijk motiveren.
 6. De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode, zonder dat opzegging door een van beide partijen is vereist. Voor eenmalige consulten is dit na het plaatsvinden van de sessie.

 

Overmacht

 1. Indien de uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden bij Pawsitive Dogs niet kan plaatsvinden, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt in onderling overleg kosteloos naar een nieuwe datum gezocht.
 2. In geval van extreme weersomstandigheden (storm, hittegolf, langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst, …) behoudt Pawsitive Dogs zich het recht om de afspraak te annuleren of deze op een andere locatie te laten doorgaan. In onderling overleg wordt kosteloos naar een nieuwe datum gezocht.

 

Geheimhouding

 1. De opdrachtgever zijn of haar gegevens worden opgenomen in het bestand van de opdrachtnemer voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.
 2. De dienstverlener zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie of bij nadrukkelijk verzoek van de opdrachtgever.
 3. De dienstverlener behoudt het recht de door de uitvoering van haar diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
 4. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van Pawsitive Dogs De teksten, afbeeldingen en andere items in adviesverslagen of trainingsmateriaal worden door auteursrecht beschermd. Alle verstrekte adviezen, methoden, hulpmiddelen, verslagen en richtlijnen zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door de opdrachtgever inzake de diensten van de opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. Hetzelfde geldt voor correspondentie en verstrekte informatie aan andere professionals betreffende een afgenomen dienst bij de opdrachtnemer.

 

 Intellectueel eigendom website en social media

 1. Tenzij anders vermeld, bezit Pawsitive Dogs en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Pawsitive Dogs. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Opdrachtgevers en bezoekers van de website hebben hier toegang toe vanaf Pawsitive Dogs voor eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Er mag geen:

 • Materiaal van Pawsitive Dogs gekopieerd of opnieuw gepubliceerd worden
 • Materiaal van Pawsitive Dogs verkocht of verhuurd worden
 1. Delen van deze website bieden gebruikers en opdrachtgevers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Pawsitive Dogs filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Pawsitive Dogs. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Pawsitive Dogs niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.
 2. Pawsitive Dogs behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.
 3. Door het bezoeken van deze website en social media garandeert en verklaart u dat:
 • U het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

 

Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van 20% voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10%  voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het percentage wordt toegepast op het geheel van de bedragen van de verschillende facturen die bijdroegen tot het bekomen van de geleverde dienst.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Geschillen

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Eventuele geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden worden beslecht door rechtbanken van Hasselt.